Handelsbetingelser, Cookie & Privatlivspolitik

Handelsbetingelser

Sidst opdateret 9. Februar 2020

1. Indledning og baggrund

Nem Animation udbyder animationsfilm på www.nemanimation.dk (herefter websitet) som abonnementsordning og som salg af enkeltfilm til erhvervsdrivende (herefter medlemmer) inden for online markedsføring mod betaling. Nem animation kan afvise anmodninger om medlemskab uden nærmere begrundelse. Disse betingelser (herefter Handelsbetingelser) samt Nem animations cookie- og privatlivspolitik, der tilsammen udgør Nem animations Handelsbetingelser, gælder for alle erhvervsdrivende, som Nem animation indgår aftale med om adgang til animationsvideoer. Ved medlemskab accepterer medlemmet disse betingelser. Betingelserne kan alene fraviges ved skriftlig aftale.

2. Medlemskab, log in og adgang til websitet

Hvert medlem får pr. e-mail tilsendt brugernavn og adgangskode, som skal anvendes for at logge ind på websitets medlemsområde. Hvert medlem får adgang til egen profilside/Dashboard. Brugernavn og adgangskode er fortrolig information og skal opbevares og behandles som sådan. Medlemmet må ikke sælge, overdrage eller på anden vis give tredjemand adgang til eller bruge faciliteter, film eller indhold på det område på websitet, der er forbeholdt medlemmer. Medlemmer må ikke dele videoer med andre virksomheder. Hvis en virksomhed repræsenterer andre virksomheder, som bestiller af videoer, i f.eks. en paraplyorganisation, skal der indgås en specielaftale om brug af film med Nem Animation. Al brug af tjenesten sker i øvrigt på eget ansvar.

3. Indmeldelse, betaling og betalingskortoplysninger

Ved indmeldelse betales medlemsgebyret for den første måneds- eller årsperiode. Derefter betales det til enhver tid fastsatte medlemsgebyr forud for hver abonnementsperiode med det ved indmeldelsen anvendte betalingskort (herefter kort), medmindre medlemmet ønsker at anvende et andet gyldigt kort, som Nem animation kan håndtere, og giver Nem animation besked herom. Ved indmeldelse giver medlemmet Nem animation samtykke til sådan automatisk kortbetaling ved hver ny måneds- eller årsperiode. Eventuelle omkostninger forbundet med kortbetalingen er indeholdt i det månedlige eller årlige medlemsgebyr. Medlemmet skal stille et gyldigt kredit- eller debitkort (Visa- eller MasterCard) til rådighed for Nem animation til løbende betaling af medlemsgebyret. Kan Nem animation ikke trække medlemsgebyret automatisk på medlemmets kort eller opstår der tekniske vanskeligheder, der ikke gør det muligt for Nem animation at foretage sådan trækning, fremsendes i stedet faktura mod gebyr på 250 kr. pr. e-mail.

4. Nem animations ydelser

Nem animations ydelser i form af loginoplysninger pr. e-mail, adgang til websitets medlemsområde mv. leveres som udgangspunkt inden for få minutter efter indmeldelse og vellykket korttransaktion. Ydelserne er en abonnementstjeneste med animationsfilm op til 60 sekunders varighed. Der er én korrektion inkluderet i medlemsgebyret. I medlemsgebyret er der inkluderet rådgivning om videostrategi en gang hvert halve år. Ved salg af enkelte videoer er der ikke inkluderet rådgivning om videostrategi. Ekstra timeforbrug som følge af yderligere rekvirerede korrektioner eller andre ændringer fra medlemmets side, eller ydelser som ligger uden for abonnementsydelsen/køb af enkelt film faktureres efter medgået tid til en timepris på 650 kr. ekskl. moms, Der faktureres for minimum en time. Speak, undertekster, levering, Facebook rådgivning og Logo animation tilkøbes på medlemmets dashboard til den oplyste pris.

5. Opsigelse og automatisk forlængelse af medlemskab

Medlemskabet fungerer som en abonnementsordning, og der betales forud for en måned ad gangen. I de første 3 måneder kan abonnementet ikke opsiges. Derefter kan det opsiges med en måneds varsel frem til udgangen af en måned. I opsigelsesperioden fortsætter medlemskabet som normalt. Opsiges medlemskabet ikke, eller opsiges det ikke rettidigt, forlænges det automatisk med automatisk kortbetaling af det månedlige medlemsgebyr, jf. pkt. 3. Nærværende vilkår er gældende pr. 9. februar 2020 for Nem Animations arbejdsområder og erstatter tidligere udsendte handelsbetingelser og kundevilkår. Nem Animation forbeholder sig retten til at ændre i vilkår og betingelser med 30 dages varsel. Eksisterende kunder som ikke kan tilslutte sig nye vilkår og betingelser kan opsige deres abonnementer med 30 dages varsel fra udgangen af en måned ved ikrafttrædelsen af nye handelsbetingelser. Ved opsigelse af et medlemskab mister medlemmet eventuelt opsparede bonusvideoer og loyalitetsvideoer. Et medlemskab kan stilles i bero op til 2 måneder årligt. Når et medlemskab stilles i bero, kan medlemskabet ikke opsiges. Hvis medlemskabet sættes i bero indenfor de første 3 måneder af medlemskabet, forlænges den uopsigelige periode med 3 måneder.

6. Brug af teknologi

Nem animation anvender forskellige teknikker og software fra tredjepart til løbende at overvåge aktiviteter på websitet, herunder al kommunikation, som løbende bliver læst og logget. Der anvendes også cookies på hjemmesiden med det formål at kunne yde medlemmerne en bedre brugeroplevelse. Ved indmeldelse giver medlemmet samtykke til Nem Animations brug af sådan teknologi.

7. Rettigheder, ophavsret og ejerskab

Ved Rettigheder forstås alle typer af danske og internationale designrettigheder. Ved Produktion/Produktionen forstås de ydelser, bl.a. animationsvideo, der skal leveres fra Nem Animation til medlemmet. Ved Medlemmets betaling overgår samtlige rettigheder til det samlede produkt til medlemmet. NEM Animation er forpligtet til at sikre, at alle, der for NEM Animation er involveret i en produktion, afgiver alle deres rettigheder til NEM Animation, medmindre forhold som f.eks. licenser, royalties hindrer dette. NEM Animation fraskriver sig ethvert ansvar for rettighedsmæssige brud efter det leverede produkt er betalt for. Ved rettighedsmæssige brud efter erhvervelse af NEM Animation’s produkter, er ansvaret udelukkende medlemmets. NEM Animation tager ikke ansvar for at produkter anvendes steder, hvor de nødvendige rettigheder ikke er på plads, da dette skal meddeles ved samarbejdets begyndelse. NEM Animation’s produkter er til online brug (sociale medier som Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube o.l. samt til online annoncering og indlejring på diverse landings- og hjemmesider). Landsdækkende eksponering som f.eks. i fjernsyn og radio samt lysaviser og andre offentlige reklamepladser er ikke tilladt.

8. Samtykke og behandling af persondata

Medlemmet giver samtykke til, at NEM Animation kan opbevare og behandle vedkommendes personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e- mailadresser mv.), kortnummer, CVR-nummer samt andre oplysninger, der er naturligt forbundet med medlemskabet. Samtykket gælder også i forhold til Nem animations eventuelle datterselskaber og øvrige koncernforbundne selskaber samt i forhold til private dataansvarlige, som Nem animation har eller måtte indgå aftale med om behandling af personoplysninger (for eksempel, men ikke begrænset til, webhoteller, automation- og mailudbydere, udbydere af chatfunktioner, udbydere af bogholderi -og regnskabsføring samt annonceudbydere (fx Facebook eller Google) samt ved certificeringer af medlemmer. Oplysningerne videregives herudover ikke til tredjemand.

9. Samtykke til behandling af øvrige oplysninger

Medlemmet giver samtykke til, at Nem animation må behandle øvrige oplysninger om medlemmet, der er naturligt forbundet med medlemskabet, herunder medlemsnummer, brugernavn, password, IP-adresse, login, logintidspunkter (år-måned-dagtime-minut) samt øvrige interaktioner med Nem animations server, herunder kopiering af tekster og billeder, loginfrekvenser samt aktivitet og svar på Nem animations forum. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.

10. Samtykke til markedsføring pr. e-mail

Medlemmet giver desuden samtykke til, at Nem animation må fremsende e-mails, herunder om markedsføring af egne eller tredjemands produkter eller ydelser. Medlemmet skal i øvrigt oplyse om, og i hele medlemsperioden råde over, en gyldig e-mailadresse, som kan bruges til kommunikation med Nem Animation.

11. Samtykke til brug af referencer

Nem animation har ret til at anvende medlemmets navn og firma som reference, herunder i markedsføringskampagner. Denne ret gælder uden tidsbegrænsning.

12. Fortrydelsesret

Nem animation udfører animationsfilm som er tilpasset medlemmets ønsker. Derfor gælder den almindelige fortrydelsesret ikke.

13. Ansvarsfraskrivelse

Medlemmets brug af websitet sker på eget ansvar. Nem animation er ikke erstatningsansvarlig for brug af websitet eller medlemsindholdet, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab. Nem Animation påtager sig intet ansvar eller erstatningspligt for tab af data eller animationsfilm eller deres reetablering, tabt arbejdsfortjeneste, herunder tab af forventet avance, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tab som følge af ændring i rettigheder, indirekte skade og følgeskader, eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller lign., i forbindelse med anvendelsen af produktet, uanset om Nem Animation har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uagtet at Nem Animation kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende. Dette gælder uanset om Nem Animation selv er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Nem Animations funktioner. Nem Animation er ikke ansvarlig for, at den leverede vare er en tilstrækkelig og/ eller passende løsning for medlemmet, i det omfang medlemmet har givet utilstrækkelige eller upræcise oplysninger vedrørende sine krav og behov. Nem Animation påtager sig ikke ansvar for mangler, der er opstået på grund af forkert eller mangelfuld brug, eller andre lignende forhold. Nem Animations samlede totale ansvar overfor medlemmet uanset kravets grundlag er end videre begrænset til et beløb svarende til Medlemmets betalinger under kontrakten forud for den begivenhed, der gav anledning til kravet. Tidligere foretagne betalinger fragår ved opgørelsen af begrænsningen ved senere skader. Enhver brug af de leverede opgaver sker på medlemmets eget ansvar. Nem Animation er ikke ansvarlig for hvilket materiale medlemmet skulle tilføje det leverede eller skulle modtage efterfølgende fra tredjemand som opfølgning herpå. Skulle medlemmet benytte de af Nem Animation udviklede opgaver på en sådan, at der forelægger et erstatningsansvar for Nem Animation, er medlemmet forpligtiget til at friholde Nem Animation for ethvert krav opstået i forbindelse hermed.

14. Reklamation

Reklamationer skal ske skriftligt med konkret angivelse af, hvilke fejl eller mangler, der gøres indsigelse over for.

15. Misligholdelse

Ved væsentlig misligholdelse kan hver part opsige aftalen med 14 dages skriftligt varsel. Manglende betaling betragtes altid som væsentlig misligholdelse.

16. Force majeure

Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for parternes kontrol og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning.

17. Øvrige bestemmelser

Medlemsindholdet tilgås fra en browser. Medlemmet skal selv sørge for adgang til en browser, som gør ham i stand til at logge ind på websitet med det udleverede brugernavn og adgangskode og dér få fremvist medlemsindholdet. Nem Animation er ikke ansvarlig for tekniske forhold, der på modtagersiden forhindrer medlemmet i at kunne tilgå medlemsindholdet. Medlemmer med loyale langvarige medlemskaber belønnes med bonusfilm. For hver 4. måned et medlem har været medlem i en sammenhængende periode belønnes medlemmet med en bonusfilm. Der kan opspares max. 3 bonusfilm. Hvis medlemmet opsiger sit medlemskab, mister de retten til loyalitetsbonusfilm fra opsigelsen meddeles Nem Animation. Ved et fornyet medlemskab får medlemmet de mistede loyalitetsfilm igen. Hvis medlemmet ikke bruger sine film måned for måned, kan de opspares. Der kan dog kun opspares 3 film i alt ved at medlemmet ikke får dem brugt. Ved opsigelse mister medlemmet sine opsparede film. Indløsning af opsparede loyalitetsbonusfilm og opsparede ”ikke brugte film” kan benyttes når medlemmet ønsker det. Dog kan der max. kun benyttes 1 opsparet film om måneden udover det antal film som er medlemmets pakke.

18. Tvister og værneting

Enhver tvist mellem Nem Animation og medlemmet skal først søges afgjort ved forhandling. Kan parterne ikke nå til enighed, skal tvisten afgøres af domstolene efter dansk ret ved retten i Lyngby som første instans.

19. Udbyder af tjenesten

Nem animation udbydes af Nem animation ApS under cvr.nr. 39746662. Nem Animation ApS er dataansvarlig efter persondataloven.

Cookie & Privatlivspolitik

Sidst opdateret 13. Januar 2019

Introduktion

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til. Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:
• http://google.com
• http://youtube.com
• Og andre Hyppige tredjeparter ved digital annoncering.

Personoplysninger

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet. Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering. Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: kontakt@b2banimation.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Nem Animation ApS
Ny Vestergårdsvej 17 F
3500 Værløse
Telefon: +45 20 95 97 95
Email: kontakt@b2banimation.dk