Handelsbetingelser

Sidst opdateret 9. Februar 2020

1. Indledning og baggrund

Nem Animation udbyder animationsfilm på www.nemanimation.dk (herefter websitet) som abonnementsordning og som salg af enkeltfilm til erhvervsdrivende (herefter medlemmer) inden for online markedsføring mod betaling. Nem animation kan afvise anmodninger om medlemskab uden nærmere begrundelse. Disse betingelser (herefter Handelsbetingelser) samt Nem animations cookie- og privatlivspolitik, der tilsammen udgør Nem animations Handelsbetingelser, gælder for alle erhvervsdrivende, som Nem animation indgår aftale med om adgang til animationsvideoer. Ved medlemskab accepterer medlemmet disse betingelser. Betingelserne kan alene fraviges ved skriftlig aftale.

2. Medlemskab, log in og adgang til websitet

Hvert medlem får pr. e-mail tilsendt brugernavn og adgangskode, som skal anvendes for at logge ind på websitets medlemsområde. Hvert medlem får adgang til egen profilside/Dashboard. Brugernavn og adgangskode er fortrolig information og skal opbevares og behandles som sådan. Medlemmet må ikke sælge, overdrage eller på anden vis give tredjemand adgang til eller bruge faciliteter, film eller indhold på det område på websitet, der er forbeholdt medlemmer. Medlemmer må ikke dele videoer med andre virksomheder. Hvis en virksomhed repræsenterer andre virksomheder, som bestiller af videoer, i f.eks. en paraplyorganisation, skal der indgås en specielaftale om brug af film med Nem Animation. Al brug af tjenesten sker i øvrigt på eget ansvar.

3. Indmeldelse, betaling og betalingskortoplysninger

Ved indmeldelse betales medlemsgebyret for den første måneds- eller årsperiode. Derefter betales det til enhver tid fastsatte medlemsgebyr forud for hver abonnementsperiode med det ved indmeldelsen anvendte betalingskort (herefter kort), medmindre medlemmet ønsker at anvende et andet gyldigt kort, som Nem animation kan håndtere, og giver Nem animation besked herom. Ved indmeldelse giver medlemmet Nem animation samtykke til sådan automatisk kortbetaling ved hver ny måneds- eller årsperiode. Eventuelle omkostninger forbundet med kortbetalingen er indeholdt i det månedlige eller årlige medlemsgebyr. Medlemmet skal stille et gyldigt kredit- eller debitkort (Visa- eller MasterCard) til rådighed for Nem animation til løbende betaling af medlemsgebyret. Kan Nem animation ikke trække medlemsgebyret automatisk på medlemmets kort eller opstår der tekniske vanskeligheder, der ikke gør det muligt for Nem animation at foretage sådan trækning, fremsendes i stedet faktura mod gebyr på 250 kr. pr. e-mail.

4. Nem animations ydelser

Nem animations ydelser i form af loginoplysninger pr. e-mail, adgang til websitets medlemsområde mv. leveres som udgangspunkt inden for få minutter efter indmeldelse og vellykket korttransaktion. Ydelserne er en abonnementstjeneste med animationsfilm op til 60 sekunders varighed. Der er én korrektion inkluderet i medlemsgebyret. I medlemsgebyret er der inkluderet rådgivning om videostrategi en gang hvert halve år. Ved salg af enkelte videoer er der ikke inkluderet rådgivning om videostrategi. Ekstra timeforbrug som følge af yderligere rekvirerede korrektioner eller andre ændringer fra medlemmets side, eller ydelser som ligger uden for abonnementsydelsen/køb af enkelt film faktureres efter medgået tid til en timepris på 650 kr. ekskl. moms, Der faktureres for minimum en time. Speak, undertekster, levering, Facebook rådgivning og Logo animation tilkøbes på medlemmets dashboard til den oplyste pris.

5. Opsigelse og automatisk forlængelse af medlemskab

Medlemskabet fungerer som en abonnementsordning, og der betales forud for en måned ad gangen. I de første 3 måneder kan abonnementet ikke opsiges. Derefter kan det opsiges med en måneds varsel frem til udgangen af en måned. I opsigelsesperioden fortsætter medlemskabet som normalt. Opsiges medlemskabet ikke, eller opsiges det ikke rettidigt, forlænges det automatisk med automatisk kortbetaling af det månedlige medlemsgebyr, jf. pkt. 3. Nærværende vilkår er gældende pr. 9. februar 2020 for Nem Animations arbejdsområder og erstatter tidligere udsendte handelsbetingelser og kundevilkår. Nem Animation forbeholder sig retten til at ændre i vilkår og betingelser med 30 dages varsel. Eksisterende kunder som ikke kan tilslutte sig nye vilkår og betingelser kan opsige deres abonnementer med 30 dages varsel fra udgangen af en måned ved ikrafttrædelsen af nye handelsbetingelser. Ved opsigelse af et medlemskab mister medlemmet eventuelt opsparede bonusvideoer og loyalitetsvideoer. Et medlemskab kan stilles i bero op til 2 måneder årligt. Når et medlemskab stilles i bero, kan medlemskabet ikke opsiges. Hvis medlemskabet sættes i bero indenfor de første 3 måneder af medlemskabet, forlænges den uopsigelige periode med 3 måneder.

6. Brug af teknologi

Nem animation anvender forskellige teknikker og software fra tredjepart til løbende at overvåge aktiviteter på websitet, herunder al kommunikation, som løbende bliver læst og logget. Der anvendes også cookies på hjemmesiden med det formål at kunne yde medlemmerne en bedre brugeroplevelse. Ved indmeldelse giver medlemmet samtykke til Nem Animations brug af sådan teknologi.

7. Rettigheder, ophavsret og ejerskab

Ved Rettigheder forstås alle typer af danske og internationale designrettigheder. Ved Produktion/Produktionen forstås de ydelser, bl.a. animationsvideo, der skal leveres fra Nem Animation til medlemmet. Ved Medlemmets betaling overgår samtlige rettigheder til det samlede produkt til medlemmet. NEM Animation er forpligtet til at sikre, at alle, der for NEM Animation er involveret i en produktion, afgiver alle deres rettigheder til NEM Animation, medmindre forhold som f.eks. licenser, royalties hindrer dette. NEM Animation fraskriver sig ethvert ansvar for rettighedsmæssige brud efter det leverede produkt er betalt for. Ved rettighedsmæssige brud efter erhvervelse af NEM Animation’s produkter, er ansvaret udelukkende medlemmets. NEM Animation tager ikke ansvar for at produkter anvendes steder, hvor de nødvendige rettigheder ikke er på plads, da dette skal meddeles ved samarbejdets begyndelse. NEM Animation’s produkter er til online brug (sociale medier som Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube o.l. samt til online annoncering og indlejring på diverse landings- og hjemmesider). Landsdækkende eksponering som f.eks. i fjernsyn og radio samt lysaviser og andre offentlige reklamepladser er ikke tilladt.

8. Samtykke og behandling af persondata

Medlemmet giver samtykke til, at NEM Animation kan opbevare og behandle vedkommendes personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e- mailadresser mv.), kortnummer, CVR-nummer samt andre oplysninger, der er naturligt forbundet med medlemskabet. Samtykket gælder også i forhold til Nem animations eventuelle datterselskaber og øvrige koncernforbundne selskaber samt i forhold til private dataansvarlige, som Nem animation har eller måtte indgå aftale med om behandling af personoplysninger (for eksempel, men ikke begrænset til, webhoteller, automation- og mailudbydere, udbydere af chatfunktioner, udbydere af bogholderi -og regnskabsføring samt annonceudbydere (fx Facebook eller Google) samt ved certificeringer af medlemmer. Oplysningerne videregives herudover ikke til tredjemand.

9. Samtykke til behandling af øvrige oplysninger

Medlemmet giver samtykke til, at Nem animation må behandle øvrige oplysninger om medlemmet, der er naturligt forbundet med medlemskabet, herunder medlemsnummer, brugernavn, password, IP-adresse, login, logintidspunkter (år-måned-dagtime-minut) samt øvrige interaktioner med Nem animations server, herunder kopiering af tekster og billeder, loginfrekvenser samt aktivitet og svar på Nem animations forum. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.

10. Samtykke til markedsføring pr. e-mail

Medlemmet giver desuden samtykke til, at Nem animation må fremsende e-mails, herunder om markedsføring af egne eller tredjemands produkter eller ydelser. Medlemmet skal i øvrigt oplyse om, og i hele medlemsperioden råde over, en gyldig e-mailadresse, som kan bruges til kommunikation med Nem Animation.

11. Samtykke til brug af referencer

Nem animation har ret til at anvende medlemmets navn og firma som reference, herunder i markedsføringskampagner. Denne ret gælder uden tidsbegrænsning.

12. Fortrydelsesret

Nem animation udfører animationsfilm som er tilpasset medlemmets ønsker. Derfor gælder den almindelige fortrydelsesret ikke.

13. Ansvarsfraskrivelse

Medlemmets brug af websitet sker på eget ansvar. Nem animation er ikke erstatningsansvarlig for brug af websitet eller medlemsindholdet, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab. Nem Animation påtager sig intet ansvar eller erstatningspligt for tab af data eller animationsfilm eller deres reetablering, tabt arbejdsfortjeneste, herunder tab af forventet avance, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tab som følge af ændring i rettigheder, indirekte skade og følgeskader, eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller lign., i forbindelse med anvendelsen af produktet, uanset om Nem Animation har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uagtet at Nem Animation kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende. Dette gælder uanset om Nem Animation selv er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Nem Animations funktioner. Nem Animation er ikke ansvarlig for, at den leverede vare er en tilstrækkelig og/ eller passende løsning for medlemmet, i det omfang medlemmet har givet utilstrækkelige eller upræcise oplysninger vedrørende sine krav og behov. Nem Animation påtager sig ikke ansvar for mangler, der er opstået på grund af forkert eller mangelfuld brug, eller andre lignende forhold. Nem Animations samlede totale ansvar overfor medlemmet uanset kravets grundlag er end videre begrænset til et beløb svarende til Medlemmets betalinger under kontrakten forud for den begivenhed, der gav anledning til kravet. Tidligere foretagne betalinger fragår ved opgørelsen af begrænsningen ved senere skader. Enhver brug af de leverede opgaver sker på medlemmets eget ansvar. Nem Animation er ikke ansvarlig for hvilket materiale medlemmet skulle tilføje det leverede eller skulle modtage efterfølgende fra tredjemand som opfølgning herpå. Skulle medlemmet benytte de af Nem Animation udviklede opgaver på en sådan, at der forelægger et erstatningsansvar for Nem Animation, er medlemmet forpligtiget til at friholde Nem Animation for ethvert krav opstået i forbindelse hermed.

14. Reklamation

Reklamationer skal ske skriftligt med konkret angivelse af, hvilke fejl eller mangler, der gøres indsigelse over for.

15. Misligholdelse

Ved væsentlig misligholdelse kan hver part opsige aftalen med 14 dages skriftligt varsel. Manglende betaling betragtes altid som væsentlig misligholdelse.

16. Force majeure

Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for parternes kontrol og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning.

17. Øvrige bestemmelser

Medlemsindholdet tilgås fra en browser. Medlemmet skal selv sørge for adgang til en browser, som gør ham i stand til at logge ind på websitet med det udleverede brugernavn og adgangskode og dér få fremvist medlemsindholdet. Nem Animation er ikke ansvarlig for tekniske forhold, der på modtagersiden forhindrer medlemmet i at kunne tilgå medlemsindholdet. Medlemmer med loyale langvarige medlemskaber belønnes med bonusfilm. For hver 4. måned et medlem har været medlem i en sammenhængende periode belønnes medlemmet med en bonusfilm. Der kan opspares max. 3 bonusfilm. Hvis medlemmet opsiger sit medlemskab, mister de retten til loyalitetsbonusfilm fra opsigelsen meddeles Nem Animation. Ved et fornyet medlemskab får medlemmet de mistede loyalitetsfilm igen. Hvis medlemmet ikke bruger sine film måned for måned, kan de opspares. Der kan dog kun opspares 3 film i alt ved at medlemmet ikke får dem brugt. Ved opsigelse mister medlemmet sine opsparede film. Indløsning af opsparede loyalitetsbonusfilm og opsparede ”ikke brugte film” kan benyttes når medlemmet ønsker det. Dog kan der max. kun benyttes 1 opsparet film om måneden udover det antal film som er medlemmets pakke.

18. Tvister og værneting

Enhver tvist mellem Nem Animation og medlemmet skal først søges afgjort ved forhandling. Kan parterne ikke nå til enighed, skal tvisten afgøres af domstolene efter dansk ret ved retten i Lyngby som første instans.

19. Udbyder af tjenesten

Nem animation udbydes af Nem animation ApS under cvr.nr. 39746662. Nem Animation ApS er dataansvarlig efter persondataloven.