Handelsbetingelser

Sidst opdateret 10. Maj 2022

 

Handelsbetingelser

 1. Indledning og baggrund

Nem Animation udbyder animationsvideo, videopakker, – samt annonceringspakker på sociale medier som enten engangssalg eller abonnementssalg (herefter Ydelser) på www.nemanimation.dk (herefter Websitet). Den af kunden valgte Ydelse, vil til enhver tid være definereret på Websitet eller i skriftlig aftale, indeholdende informationer om Ydelsens indhold, antal film, antal annonceringer på sociale medier, pris mv., Disse betingelser (herefter Handelsbetingelser for køb af engangssalg og abonnement Ydelse), er gældende for alle erhvervsdrivende, som Nem Animation indgår aftale med om køb af animationsvideoer. Ved gennemført køb og betaling accepterer Kunden disse betingelser. Betingelserne kan alene fraviges ved skriftlig aftale.

 

 1. Abonnement

Abonnementer er altid defineret i en skriftlig aftale mellem Nem Animation og Kunden.

Abonnement er, med mindre længere periode er aftalt mellem Nem Animation og Kunden, gældende for en periode på 12 måneder, hvorefter det automatisk forlænges med yderligere 12 måneder medmindre abonnementet opsiges med 30 dages varsel før udløbet af abonnementsperioden. Abonnement betales som angivet i punkt 3 forud for den 12 måneders abonnementsperiode, medmindre andet skriftlig aftaltes. Opsiges abonnementet ikke korrekt, jf. ovenfor vil den næste 12 måneders abonnements periode blive faktureret

 

 1. Ordreafgivelse, betaling og betalingskortoplysninger

Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Nem Animation og Kunden, sker betalingen for den valgte Ydelse forud ved ordreafgivelse. Den samlede pris for Ydelsen er angivet på Websitet eller i skriftlig aftale mellem Parterne, og betales således forud inden videoproduktionen og/eller annonceringsabonnementet startes. Der betales med elektroniske betalingskort (herefter kort), medmindre Kunden ønsker at anvende et andet gyldigt kort, som Nem Animation kan håndtere. Tilsendelse af faktura sker kun efter separat aftale mellem Nem Animation og Kunden. Videoproduktionen starter efter indgående betaling er registret.

 

 1. Forsinket betaling

Ved enhver forsinket betaling eller betalingshindring fra Kundens side, forbeholder Nem Animations sig retten til at stoppe leveringen af alle Ydelser til Kundens, indtil Nem Animations tilgodehavende er fuldt betalt.

 

 1. Nem Animations Ydelser

For nem håndtering og produktion af Ydelserne tilbyder Nem Animations  adgang til websitets ordre- og købsområde mv. Loginoplysninger hertil leveres som udgangspunkt inden for få minutter efter oprettelse og vellykket korttransaktion.  Ydelserne der leveres til Kunden, afhænger af hvorvidt der er valgt et engangssalg af videopakke herunder, hvilken videopakke der er valgt eller der valgt en abonnementspakken. Ydelserne er til hver en tidspecificeret på https://nemanimation.dk/priser/ eller ved indgåelse af gensidig skriftlig aftale.

 

Valgfri tillæg og ekstra services:

Der kan tilkøbes valgfri tillæg og ekstra services i henhold til https://nemanimation.dk/priser/ og/eller ved indgåelse af gensidig skriftlig aftale.

Eventuelle ændringer som ligger ud over standardydelserne, fx ændringer til speak efter godkendelse, kræver en omspeak, og afregnes til de til enhver tid gældende prisbetingelser for omspeak for tiden kr. 1.495 ekskl. Moms.

Ved køb af enkelte 1 stk. videoer er der ikke inkluderet rådgivning om videostrategi. Ekstra timeforbrug som følge af yderligere rekvirerede korrektioner eller andre ændringer fra købers side, eller Ydelser som ligger uden for abonnementsydelsen faktureres efter medgået tid til en timepris på 650 kr. ekskl. Moms, Der faktureres for minimum en time. Speak, undertekster, levering, Facebook rådgivning og Logo animation tilkøbes på Nem Animations  ordreplatform’s dashboard til den oplyste pris, eller vil fremgå af den skriftlige aftale

Brand, logo og CTA: Hvis der ikke forligger en design manual eller aftalt andet, tager vi udgangspunkt i farverne og kontaktinformationen på hjemmesiden, og bruger det logo, der blev uploadet på ordreplatformen.

 

 1. Kundens medvirken

Kunden skal sørge for at Nem Animation har de korrekte og tilstrækkelige informationer til at kunne igangsætte produktionen af Ydelserne. Kunden er ligeledes forpligtet til at sikre godkendelse af manuskript og endelig udarbejdet Ydelse.

Kunden vil altid blive informeret om en leveringsfrist for tilbagemelding. Enhver forsinkelse fra Kundens side kan medføre forsinkelse for Nem Animation, som Nem Animation ikke kan gøres ansvarlig for.

 

 1. Rettigheder, ophavsret og ejerskab

Nem Animation anvender ved produktionen af de købte Ydelser, animationsprogrammer og software programmer tilhørende tredjemand. Animationsprogrammerne indeholder forud defineret/standardiseret designelementer som anvendes i Kundens Ydelser. Nem Animation garanterer derfor ikke, at designelementer i den leverede Ydelse er unik og ikke vil kunne forefindes i andre kunders ydelser/film.   

Kunden påtager sig ansvaret for enhver brug af materiale, rettigheder, varemærker mv. som Kunden anmoder Nem Animation om at indarbejde i Ydelsen. Enhver tredjemandskrænkelse heraf, er Nem Animation uvedkommende.

Nem Animation overdrager ved Kundens betaling for Ydelsen, brugsretten til den leverede Ydelse til Kunden. Nem Animation’s Ydelser er til online brug (sociale medier som Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube o.l. samt til online annoncering og indlejring på diverse landings- og hjemmesider). Landsdækkende eksponering som f.eks. i fjernsyn, biograf og radio samt lysaviser og andre offentlige reklamepladser er ikke tilladt. Ligesom animationsfigurerne og animerede scener ikke må anvendes til print. Nem Animation er forpligtet til at sikre, at alle, der for Nem Animation er involveret i en produktion, afgiver alle deres rettigheder til Nem Animation, medmindre forhold som f.eks. licenser og royalties hindrer dette.

 

 1. Opsigelse

Hvis abonnementsaftalen ikke opsiges med minimum 30 dages varsel inden abonnementsaftalens udløb, forlænges abonnementsaftalen automatisk.

Opsigelse skal ske skriftligt til kontakt@nemanimation.dk. Eventuelle forudbetalinger refunderes ikke.

 

 1. Samtykke og behandling af persondata

Nem Animation behandler altid bruger og Kunde data med omhu.

Når Kunden benytter www.nemanimation.dk med tilhørende ordreplatform indsamler og behandler Nem Animation bruger- og købsrelatede personoplysninger. Nem Animation indsamler udelukkende persondata, som Kunden frivilligt afgiver på Nem Animations website og ordreplatform, eller som Kunden på anden måde afgiver i form af kontaktformularer, hvor Kunden afgiver samtykke til indsamling af data.

Udover de persondata som Nem Animation indsamler igennem ordreplatform og hjemmeside, så anvender Nem Animation tredjepartssoftware til at indsamle data på Websitet Fx men ikke udelukkende, ved Analytics værktøjer, sociale medie pixels til sporing af bruger og købers adfærd på Nem Animations Website, indsamler data om Kundens brug af Websitet, herunder Kundens IP-adresse til tracking af bruger og købsadfærd.

 

 1. Hvor længe opbevares persondata på hjemmesiden?

Kundens personoplysninger bliver opbevaret så længe, det er nødvendigt for det gensidige aftaleforhold. Det betyder, at når Kundens personoplysninger ikke længere vil er relevant at bevare, vil de automatisk blive slettet.

 

 1. Adgang og berigtigelse af persondata

Kunden har altid mulighed for at anmode Nem Animation, om at få en kopi at de personoplysninger, som Nem Animation har registreret på Kunden. Kunden har mulighed for at kontakte Nem Animation og bede om berigtigelse og/eller sletning af persondata. Sletning kan kun ske i det omfang Nem Animation ikke i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at bibeholde personoplysningen.

 

 1. Ret til at fravælge markedsføringskommunikation

Såfremt Kunden har givet samtykke til at modtage markedsføring via e-mail fra Nem Animation, har Kunden til enhver tid ret til at trække sit samtykke tilbage. Dog skal Kunden være opmærksom på, at denne form for kommunikation ikke dækker over de administrative og service meddelelser Kunden måtte få i forbindelse med aftaleforholdet, som f.eks. aftalebekræftelser, e-mails i forbindelse med videoproduktion– herunder ændring af kodeord og meddeler der ligger i forlængelse heraf.

 

 1. Samtykke til brug af referencer

Nem Animation har ret til at anvende Kundens navn og firma som reference, samt fremvise Kundens videoer herunder i markedsføringskampagner. Denne ret gælder uden tidsbegrænsning.

 

 1. Fortrydelsesret

Nem Animation udfører animationsfilm som er tilpasset Kundens ønsker. Derfor gælder den almindelige fortrydelsesret ikke.

 

 1. Ansvarsfraskrivelse

 Nem Animation’ levering af de købte Ydelser vil ske i henhold til de specifikationer der er angivet under den enkelte Ydelsespakke eller specifikt angivet i skriftlig aftale, som til hver en tid  vil være gældende,  samt vilkår indeholdt i disse Handelsbetingelser. Nem Animation påtager sig intet resultatansvar, og garanterer ikke Kunden et bestemt resultat som følge af købet af de af Nem Animation’ leverede Ydelser. Nem Animation er alene ansvarlig for leveringen af den leverede Ydelse og påtager sig intet ansvar for krænkelser af tredjeparts rettigheder og/eller varemærker.

Nem Animation er i intet tilfælde ansvarlig for Kundens datatab, tab af animationsfilm, indirekte tab eller følgeskader.  Nem Animation er ikke ansvarlig for, at den leverede Ydelser en tilstrækkelig og/ eller passende løsning for Kunden. Nem Animation påtager sig ikke ansvar for mangler, der er opstået på grund af forkert eller mangelfuld brug, eller andre lignende forhold. Skulle Nem Animations ifalde ansvar overfor Kunden, er Nem Animations samlede totale ansvar overfor r begrænset til et beløb svarende til betalingen for den Ydelse hvorunder ansvaret er opstået. . Tidligere foretagne betalinger fragår ved opgørelsen af begrænsningen ved senere skader. Enhver brug af de leverede Ydelser sker på Kundens eget ansvar. Nem Animation er ikke ansvarlig for hvilket materiale Kunden skulle tilføje det leverede eller skulle modtage efterfølgende fra tredjemand som opfølgning herpå. Skulle Kunden benytte de af Nem Animation udviklede Ydelser på en sådan måde, at der pålægges Nem Animation et erstatningsansvar, er Kunden forpligtiget til at friholde Nem Animation for ethvert krav opstået i forbindelse hermed.

 

 1. Misligholdelse

Kunden er forpligtet til straks at meddele Nem Animation, såfremt de anser en leveret Ydelse som værende defekt eller ikke leve op til det i specifikationen beskrevet. Såfremt Nem Animation og Kunden bliver enige om at der er fejl og/eller mangler ved det leverede, har Nem Animation ret til at udbedre manglen inden rimelig tid.

Ved væsentlig misligholdelse, hvor en sådan misligholdelse ikke kan udbedres indenfor for en 30 dages periode, kan hver part opsige aftalen med 14 dages skriftligt varsel. Manglende betaling betragtes altid som væsentlig misligholdelse.

 

 1. Force majeure

Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for parternes kontrol og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning.

 

 1. Øvrige bestemmelser

Bruger og købsindholdet tilgås fra en browser. Kunden skal selv sørge for adgang til en browser, som gør ham i stand til at logge ind på websitet med det udleverede brugernavn og adgangskode og dér få fremvist brugerindholdet. Nem Animation er ikke ansvarlig for tekniske forhold, der på modtagersiden forhindrer medlemmet i at kunne tilgå brugerindholdet.

 

 1. Tvister og værneting

Enhver tvist mellem Nem Animation og Kunden skal først søges afgjort ved forhandling. Kan parterne ikke nå til enighed, skal tvisten afgøres af domstolene efter dansk ret ved retten i Lyngby som første instans.

 

 1. Udbyder af tjenesten

Nem Animations website og ordreplatform udbydes af Nem Animation ApS under cvr.nr. 39746662. Nem Animation ApS er dataansvarlig efter persondataloven. Privatlivspolitik ejes og publiceres af Nem Animation ApS, tlf. 20 95 97 95. email: kontakt@nemanimation.dk.

 

 

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Nem Animation ApS
Ny Vestergårdsvej 17 F
3500 Værløse
Telefon: +45 20 95 97 95
Email: kontakt@nemanimation.dk